Reset Password

Your search results

Regulamin

Regulamin portalu PRIMA APARTAMENTOS

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Prima Apartamentos.
 2. Właściciele portalu będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości oraz sąsiadów.

§ 2. Rezerwacja

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego w szczegółach oferty
  Podczas rezerwacji należy podać: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 2. Cena wynajmu uwzględnia opłaty za media, tzn. prąd, woda, internet, telewizja satelitarna.
 3. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik.
 4. Dla potwierdzenia rezerwacji należy w terminie 3 dni od dnia otrzymania e-maila z potwierdzeniem rezerwacji dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 20% ceny. Pozostała część płatna w gotówce jest na miejscu podczas zakwaterowania w nieruchomości.
 5. Odwołanie rezerwacji do 30 dni przed datą planowanego pobytu dokonane drogą e-mailową jest bezkosztowe. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona w ciągu max 7 dni.
 6. Do ceny końcowej należy doliczyć opłatę za sprzątanie końcowe

§ 3. Obowiązki gościa

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca jest zobowiązany do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia międzyludzkiego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu oraz kartę wstępu na basen, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich odtworzenia.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, ładowarkami do urządzeń elektronicznych, maszynkami do golenia.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów / używanie świec w apartamencie jest zabronione!
 11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 13. Organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich w apartamencie jest niedozwolone.

§ 4. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. W przypadku chęci zameldowania się w innych godzinach, wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 5. W momencie zakwaterowania pobierana jest kaucja w wysokości 200 EUR, która jest zwracana podczas wykwaterowania z nieruchomości gdy nieruchomość zostaje pozostawiona w stanie niepogorszonym i przestrzegano zasad opisanych w § 3.
 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry gotówką (o ile nie została dokonana wcześniej przelewem).

§ 5. Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 2. W okolicznościach wskazanych w § 5 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 6. Reklamacje

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres info@PrimaApartamentos.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.